Közjegyzői Díjak

A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI.26.) IM rendelet, valamint a Magyar Országos Közjegyzői Kamara iránymutatása alapján:

A közjegyzői díjnak négy eleme van. A közjegyzői díj alapját képező munkadíj, és az ennek 40 %-át képező költségátalány, valamint az ezekhez kapcsolódó hiteles kiadmányok vagy másolatok díja továbbá a készkiadások.

A közjegyzői díj nem azonos a közjegyzői munkadíjjal, a közjegyzői munkadíj a közjegyzői díj részét képezi. A közjegyzői munkadíj számításának alapja kettős. Amennyiben a közjegyzői eljárással érintett ügylet értéke – ügyérték - megállapítható (pl. 15.000.000 Ft értékre kötött adásvételi, bérleti, vagy kölcsönszerződés ), úgy a közjegyzői munkadíj ezen érték alapulvételével számítandó a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon és mértékben. Amennyiben az érték nem állapítható meg, úgy a közjegyzőt az eljárásra fordított idő alapján illeti meg a közjegyzői díj, ugyanezen jogszabály által megállapított mértékben. Ezen túlmenően vannak un. fix díjak mint például az aláírás vagy másolat - hitelesítés díjai.

I.: Munkadíj az ügyérték alapján: A közjegyző mind szerződéseket, két vagy több oldalú jogügyleteket, mind egyoldalú jognyilatkozatokat (például: egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó egyoldalú kötelezettségvállalás) foglalhat közokiratba. A két típus között díjszabás szempontjából az a különbség, hogy az egyoldalú nyilatkozat munkadíja a két vagy többoldalú ügylet munkadíjának 50 %-a. Mind a kétoldalú, mind az egyoldalú ügylet munkadíja 50 %-kal csökkenthető, ha a fél vagy felek olyan tervezetet bocsátanak a közjegyző rendelkezésére, amelyet az változtatás nélkül alkalmaz a közokirat elkészítésénél.

Ugyanígy a díjszabásról szóló jogi norma lehetővé teszi a közjegyzői munkadíj megkétszerezését, ha az okirat idegen nyelven készül, vagy azt a közjegyző például az irodáján kívül (helyszíni eljárás keretében), vagy munkaidőn túl szerkeszti.

A hiteles kiadmányok és másolatok díja azok terjedelmétől függ oldalanként számított díjszabás alapján.

A készkiadások terjedelme a közjegyzői eljáráshoz kapcsolódó, ugyancsak a közjegyző által bonyolított egyéb eljárások, pl. földhivatali eljárás, cégnyilvántartási eljárás, iratbeszerzés függvénye, amely ügyletenként változó lehet. A leírási díj oldalanként száz forint.

A hiteles kiadmányok és másolatok díja valamint a kapcsolódó készkiadások vonatkozásában forduljon a konkrét ügyletet bonyolító közjegyzőhöz.

II.: A tevékenységre fordított idő alapján számított munkadíj: Ha a közjegyzői tevékenység tárgyának értéke (az ügyérték) nem állapítható meg, a munkadíjat a közjegyzői tevékenységre fordított idő alapulvételével kell megállapítani, amelyhez hozzá kell számítani az előkészítéshez, lebonyolításhoz, valamint az esetleges utazáshoz szükséges időt is. A tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj összege minden megkezdett óráért 1.500,- Ft.

E munkadíjnak a kétszerese számítható fel, ha a tanúsítvány elkészítésekor, valamint végrendelet és más végintézkedés (a továbbiakban: végrendelet), illetőleg egyéb okirat megőrzéséről jegyzőkönyv készül; a háromszorosa számítható fel testületi ülés és az azon hozott határozat, versenytárgyalás, árverés, sorsolás és egyéb jogi jelentőségű tény tanúsításáért; a négyszerese számítható fel jognyilatkozat, végrendelet okiratba foglalásáért; az ötszöröse számítható fel két- vagy többoldalú szerződés okiratba foglalásáért (amennyiben az ügyérték nem állapítható meg).

III.: Fix munkadíjak: Az okiratról készült másolat, kiadmány és kivonat hitelesítésének díja oldalanként 300,- Ft +40% költségátalány +100,- Ft másolási díj = 520,- Ft/oldal + dokumentumonként 100,- Ft leírási díj. Ha az okirat kizárólag vagy túlnyomórészt számokból áll, vagy idegen nyelven készült, a fenti díj kétszerese jár. Fordítás készítéséért a tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj, hitelesítésért oldalanként a fenti díj háromszorosa jár. Váltó, csekk és más értékpapír óvásával kapcsolatos eljárásért az ügyérték szerint meghatározott munkadíj számítható fel; míg ugyanabban az ügyben a váltó (csekk, más értékpapír) ismételt bemutatásáért vagy lakcím-tudakozódásért a tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj jár. Névaláírás és cégjegyzés valódiságának tanúsításáért aláírásonként 1.000,- Ft munkadíj +40% költségátalány + dokumentumonként 100,- Ft leírási díj = 1.500,- Ft jár. Bizalmi őrzésért az ügyérték szerinti munkadíj fele jár. A végrendelet vagy más okirat megőrzéséért és a bizalmi őrzésért járó munkadíj a megőrzés első 12 hónapjára esedékes munkadíjat foglalja magában; ha az őrzés ideje ezt meghaladja, az említett munkadíj kétszerese jár.

IV.: Díjszabás alkalmazása a hagyatéki és egyéb nemperes eljárásban és a közjegyzői irattárnál: A közjegyzőt a hagyatéki és az egyéb nemperes eljárás lefolytatásáért, ha az eljárás tárgyának értéke megállapítható, az ügyérték szerinti munkadíj fele illeti meg, ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, a munkadíj összege 2.000,- Ft.