Az ember a vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére végintézkedéssel rendelkezhet. Végintézkedést csak személyesen lehet tenni és szükséges, hogy a végintézkedő cselekvőképes vagy legalább korlátozottan cselekvőképes legyen. A korlátozottan cselekvőképes személy azonban csak közvégrendeleti formában végrendelkezhet. A vak, az írástudatlan és az aki olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van írásbeli magánvégrendeletet nem tehet.

A végintézkedés formái: egyoldalú végintézkedés a végrendelet, kétoldalú végintézkedés az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.

Végrendelet

Az örökhagyó halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végrendelettel rendelkezhet. Végrendelkezni csak személyesen lehet. Végrendelkezni lehet közvégrendelettel vagy írásbeli magánvégrendelettel. Szóbeli végrendelkezésnek csak a törvény által külön meghatározott kivételes esetében van helye. Korlátozottan cselekvőképes csak közvégrendeletet tehet.

Öröklési szerződés

Öröklési szerződéssel az örökhagyó arra kötelezi magát, hogy a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi. Az örökhagyó arról a vagyonáról, amelyet öröklési szerződéssel lekötött sem élők között, sem halála esetére nem rendelkezhet. Az öröklési szerződéssel lekötött ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll.

A házastársaknak ugyanabba az okiratba foglalt öröklési szerződése érvényes, ha mint örökhagyók kötnek harmadik személlyel szerződést. Korlátozottan cselekvőképes személy öröklési szerződésének érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása és a gyámhatóság jóváhagyása is szükséges.

Öröklésről való lemondás

A törvényes öröklésre jogosult az örökhagyóval életében kötött írásbeli szerződésben egészben vagy részben lemondhat az öröklésről. A lemondásra tehát csak az örökhagyó életében kerülhet sor. A lemondás történhet ingyenesen vagy ellenérték fejében. Megállapodástól függően vonatkozhat az egész örökrészre vagy annak meghatározott részére is. Az öröklésről való lemondás ellenkező megállapodás hiányában a köteles részről való lemondást is jelenti.